เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองวิชาการและแผนงาน
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี / แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน 6เดือน/ปี
รายงานการประชุม
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบระมาณ รอบ 6เดือน/ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายปี
การประเมินผลโครงการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหารพัสดุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
อำนาจหน้าที่
มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
รีสอร์ทผู้สูงอายุ
 
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือประชาชน
QR Code คู่มือประชาชน
ระบบสารสนเทศ
คลังความรู้ (KM)
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
 
สัมภาษณ์ผู้สูงอายุตำบลชะมาย
[ ดูทั้งหมด ]

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551

  โครงการรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19
      

...อำเภอทุ่งสง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลชะมาย กิ่งกาชาดทุ่งสง และภาคีเครือข่าย จัดขบวนคาราวานลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยโควิด-19 ในตำบลชะมาย ตามโครงการรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยโคว...

 
  โครงการรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19
  การตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริ...
  การประชุมเตรียมความพร้อมประเมินองค์กรปกครองส่วนท้อ...
  ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการ ร...
  ตู้ปันสุข เทศบาลตำบลชะมาย
  เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ...
  ลงพื้นที่ตรวจและให้คำแนะนำ สถานประกอบการที่ได้รับก...
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย
  การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256...
  การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลต...