เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
แผนที่เทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองวิชาการและแผนงาน
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี / แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน 6เดือน/ปี
รายงานการประชุม
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบระมาณ รอบ 6เดือน/ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายปี
การประเมินผลโครงการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหารพัสดุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
อำนาจหน้าที่
มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือประชาชน
QR Code คู่มือประชาชน
ระบบสารสนเทศ
คลังความรู้ (KM)
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล

 
รับรางวัลรางวัลชมเชยเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน 2562 (เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน)
[ ดูทั้งหมด ]

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  รับรางวัลเชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน #รางวัลชมเชยเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนระดับประเทศประจำป...
       เทศบาลตำบลชะมาย รับรางวัลเชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน รางวัลชมเชยเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนระดับประเทศประจำปี2562 จากนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในวันที' 13 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาส...
 
  รับรางวัลเชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน #ราง...
  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการนอกห้องเรียน ...
  โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านพัสดุ ประจำปี...
  คณะครูจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศั...
  โครงการประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และพนักงานจ้างขอ...
  ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อปรับปรุงโรงอาหารและภูมิทัศน์...
  โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกัน...
  โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศ...
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ค...
  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศประชากรกลุ่มเปราะบางของเทศ...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานเทสบาลตำบลชะมาย