เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองวิชาการและแผนงาน
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือประชาชน
ระบบสารสนเทศ
คลังความรู้ (KM)
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
 
[ ดูทั้งหมด ]

Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 2 คน
เมื่อวาน 18 คน
อาทิตย์นี้ 68 คน
เดือนนี้ 456 คน
ปีนี้ 1410 คน
ทั้งหมด 1410 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (26-04-57)

  ประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ. สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559 ประจำปี พ.ศ.2559 วันที่. 15. สิงหาคม. ...
       ประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ. สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559 ประจำปี พ.ศ.2559 วันที่. 15. สิงหาคม. 2559 เวลา 09.30 น. เรื่องญัตติ "ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560". (วาระที่ 1 ...
 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ. สมัยที่ 3 ครั้...
  โครงการเทศบาลพบประชาชน 13 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานเ...
  กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2559
  โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
  โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2559
  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบล...
  โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้ประชาชน (การทำขนมจีบแ...
  คณะกรรมการตรวจประเมินเกณฑ์ชี้วัดสำหรับการคัดเลือกอ...
  เทศบาลตำบลชะมาย ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผ...
  พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษต...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลชะมาย
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.