เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองวิชาการและแผนงาน
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี / แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน 6เดือน/ปี
รายงานการประชุม
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบระมาณ รอบ 6เดือน/ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายปี
การประเมินผลโครงการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหารพัสดุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
อำนาจหน้าที่
มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
รีสอร์ทผู้สูงอายุ

สถานที่ท่องเที่ยว

 
 
เขาตาเล่ง - นบตาคำ แหล่งผักผ่อนหย่อนใจของตำบลชะมาย
               ด้วยภูมิประเทศที่เป็นที่ราบสลับกับภูเขาขนาดเล็กบริเวณตัวอำเภอทุ่งสง สถานที่สำคัญของอำเภอทุ่งสงหลายแห่ง จึงเป็นภูเขาขนาดเล็กกลางเมืองเช่นเดียวกับ เขาตาเล่ง ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลชะมาย ซึ่งวันนี้กำลังจะได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวกลางเมืองของตำบลชะมาย ด้วยภูมิทัศน์ที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของตัวเมืองทุ่งสงได้เกือบรอบด้าน
 
               ตามตำนานที่ได้รับการบอกเล่ากันมา ต้องย้อนกลับไปเมื่อสมัยมีการสร้างพระบรมธาตุเจดีย ์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพันปีก่อน ได้มีตาเล่งและตาขุนชิด นำคณะเดินเรือจากเมืองใดไม่ทราบ ได้ผ่านมาทางตัวเมืองทุ่งสง หลังจากที่รวบรวมเอาทรัพย์สินและแก้วแหวนเงินทองที่ได้รับการบริจาคจากผู้ศรัทธา เพื่อร่วมสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ดังกล่าว
 
               ในระหว่างที่เดินทางโดยเรือเพื่อไปยังหาดทรายแก้ว (ที่ตั้งวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในปัจจุบัน) ตาเล่งกับตาขุนชิด แวะพักบริเวณเขาดังกล่าว ก่อนที่จะออกเดินเรือต่อไป เขาลูกนั้นจึงเรียกกันในรุ่นต่อๆ มาว่า เขาตาเล่ง
 
               เขาตาเล่งเป็นหนึ่งในสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในตำบลชะมายและใกล้เคียง ซึ่ง อบต.ชะมาย ได้ตั้งงบประมาณสำหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของ อบต. เช่นเดียวกับ นบตาคำ ซึ่งเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีที่นั่งสำหรับพักผ่อนหย่อนใจในเขต อบตง อีกแหล่งหนึ่ง