เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองวิชาการและแผนงาน
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี / แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน 6เดือน/ปี
รายงานการประชุม
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบระมาณ รอบ 6เดือน/ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายปี
การประเมินผลโครงการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหารพัสดุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
อำนาจหน้าที่
มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
รีสอร์ทผู้สูงอายุ

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

 
 
เวลาเปิดทำการ เวลา 8.30 - 16.30 น.
เทศบาลตำบลชะมาย
เทศบาลตำบลชะมาย  99/9 หมู่ 6 ถนนหนองเหรียง-จันดี
ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
 
 

หมายเลขโทรศัพท์เทศบาลตำบลชะมาย

 

หมายเลข   075-466614   สำนักปลัดเทศบาล  ต่อ 101

                                        กองคลัง ต่อ 102

                                        กองช่าง ต่อ 103

                                        กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต่อ 104

                                        กองวิชาการและแผนงาน  ต่อ 105

หมายเลข  075-466615  FAX

หมายเลข  075-466616  รองนายกเทศมนตรี,ปลัดเทศบาล,รองปลัดเทศบาล ต่อ 106

หมายเลข  075-466617  ประชาสัมพันธ์ ต่อ 107

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  075-412658

สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง  075-423585

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า  075-424103