เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองวิชาการและแผนงาน
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี / แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน 6เดือน/ปี
รายงานการประชุม
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบระมาณ รอบ 6เดือน/ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายปี
การประเมินผลโครงการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหารพัสดุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
อำนาจหน้าที่
มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
รีสอร์ทผู้สูงอายุ

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานเวลาเปิดทำการ เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
เทศบาลตำบลชะมาย

เทศบาลตำบลชะมาย 99/9 หมู่ 6 ถนนหนองเหรียง-จันดี
ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110


หมายเลข 075-466614 สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 101

                กองคลัง ต่อ 102

                กองช่าง ต่อ 103

                กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต่อ 104

                กองวิชาการและแผนงาน ต่อ 105

หมายเลข 075-466615 FAX

หมายเลข 075-466616 รองนายกเทศมนตรี,ปลัดเทศบาล,รองปลัดเทศบาล ต่อ 106

หมายเลข 075-466617 ประชาสัมพันธ์ ต่อ 107
 
                งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 075-412658

                สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง 075-423585

                ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า 075-424103
 

E- mail : chamai-999@hotmail.com

facebook : chamai-999@hotmail.com