เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลชะมาย [ 9 ก.ค. 2563 ]12
2 ตำนานเขาตาเล่งตาขุนชิต [ 30 มิ.ย. 2563 ]12
3 รายงานผลการเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการ [ 25 มี.ค. 2563 ]12
4 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับผลการประเมิน [ 12 มี.ค. 2563 ]14
5 ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 10 มี.ค. 2563 ]17
6 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล [ 5 มี.ค. 2563 ]13
7 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 26 ก.พ. 2563 ]14
8 รายงานผลการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ก.พ. 2563 ]13
9 รายงานการอบรมผู้รับผิดชอบระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่น [ 27 พ.ย. 2562 ]11
10 มุมมองสิทธิ์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 9 กันยายน 2562 [ 18 พ.ย. 2562 ]66
11 รายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น [ 29 ต.ค. 2562 ]12
12 ประการเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของนักการเมือง [ 15 ส.ค. 2562 ]91
13 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2561-2563) [ 14 ส.ค. 2562 ]29
14 มุมมองสิทธิ์ ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ [ 23 ก.ค. 2562 ]96
15 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 19 ก.ค. 2562 ]98
16 ข้อมูลลานกีฬา หรือสนามกีฬาในเขตเทศบาลตำบลชะมาย ชุมชน/หมู่บ้าน [ 16 พ.ค. 2562 ]10
17 รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม [ 14 มี.ค. 2562 ]12
18 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปี 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]107
19 คำสั่งเทศบาลตำบลชะมาย [ 27 ก.ค. 2561 ]95
20 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมายเรื่อง อนุญาตให้เทศบาลตำบลชะมายทำกิจการเทศพาณิชย์เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) พ.ศ.2561 [ 24 ก.ค. 2561 ]138
 
หน้า 1|2