เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองวิชาการและแผนงาน
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี / แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน 6เดือน/ปี
รายงานการประชุม
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบระมาณ รอบ 6เดือน/ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายปี
การประเมินผลโครงการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหารพัสดุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
อำนาจหน้าที่
มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
รีสอร์ทผู้สูงอายุ

คณะผู้บริหาร


นายประพัฒน์  รักษ์ศรีทอง
นายกเทศมนตรีตำบลชะมายนายฉัตรพล  วัชรคิรินทร์
นายวิสุทธิ์  เรืองจรัส
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
นายประยูร มากคงแก้ว
นายร่าน  ชูแก้วร่วง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

เบอร์โทรผู้บริหารเทศบาล
นายประพัฒน์  รักษ์ศรีทอง
นายกเทศมนตรี
086-282-3252
นายฉัตรพล  วัชรคิรินทร์
รองนายกเทศมนตรี
084-398-4276
นายวิสุทธิ์  เรืองจรัส
รองนายกเทศมนตรี
089-453-8702
นายประยูร  มากคงแก้ว
เลขานุการนายกเทศมนตรี
082-812-1063
นายร่าน  ชูแก้วร่วง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
084-626-6976

เบอร์โทรสมาชิกสภาเทศบาล
นายธำรงศักดิ์  ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล
086-282-3252
นายสมนึก  เกิดช่วย
รองประธานสภาเทศบาล
085-575-3725
นางสวาท  ณ สุวรรณ
เลขานุการสภาเทศบาล
061-189-4838
นายเดชณ์  ชาญอาวุธ
สมาชิกสภาเทศบาล
080-704-3868
นายธรรมนูญ  จุติชอบ
สมาชิกสภาเทศบาล 081-271-7364
นายพรรษา  วิเศษอักษร สมาชิกสภาเทศบาล 081-895-1024
นายประสงค์  พรหมวันรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล 081-080-1592
นายจุมพฎ  กิ่งจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล 089-492-9791
นายสลัด  พรหมดนตรี สมาชิกสภาเทศบาล 086-000-4655
นายทวีศักดิ์  ปานมี สมาชิกสภาเทศบาล 093-774-9615