วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ธ.ค. 2561
ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องสนามเด็กเล่นติดตั้ง ณ หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลชะมาย และหมู่ที่ ๘ สวนสาธารณะเขาตาเล่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้างในการทำโรงเรือนและวัสดุเลี้ยงไส้เดือนกำขัดขยะอินทรีย์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
ซื้ออุปกรณ์ในการจัดทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ หมู่ที่ ๘ เพื่อใช้ในโครงการบูรณาการเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์และบำรุงรักษา เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด(จ้างเอกชนในการฝังกลบขยะ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นรายบุคคลปฏิบัติหน้าที่ฉีดพ่นสารเคมี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุในการทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุในการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ เพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ปีที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำสายรุ่งเมือง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง