เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองวิชาการและแผนงาน
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี / แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน 6เดือน/ปี
รายงานการประชุม
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบระมาณ รอบ 6เดือน/ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายปี
การประเมินผลโครงการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหารพัสดุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
อำนาจหน้าที่
มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
รีสอร์ทผู้สูงอายุ

การบริการขั้นพื้นฐาน

การบริการขั้นพื้นฐาน
               การคมนาคมทางบก
(1) ถนนลาดยาง
48
สาย
(2) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
9
สาย
(3) ถนนลูกรัง
3
สาย
(4) ถนนหินคลุก
22
สาย
(5) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
12
แห่ง
               สภาพคมนาคมทางบก
               ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย การคมนาคมทางบกบางหมู่บ้านไม่สะดวก ถนนบางสายผิวการจราจรชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ และถนนบางสายยังไม่มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะริมถนน
 
               การโทรคมนาคม
(1) สถานีคมนาคม
2
แห่ง
(2) โทรศัพท์สาธารณะ
19
ตู้
 
               การไฟฟ้า
               หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย ไฟฟ้าเข้าถึงทั้งจำนวน 8 หมู่บ้าน และทั้ง 8 หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้เกือบทุกหลังคาเรือน
 
               แหล่งน้ำธรรมชาติ
(1) ลำน้ำ , ลำห้วย
24
สาย
(2) บึง , หนอง และอื่น ๆ
9
สาย
(3) บ่อน้ำตื้น
635
แห่ง
(4) บ่อน้ำบาดาล
6
แห่ง
(5) สระน้ำ
3
แห่ง
(6) คลอง     6 แห่ง