เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองวิชาการและแผนงาน
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี / แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน 6เดือน/ปี
รายงานการประชุม
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบระมาณ รอบ 6เดือน/ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายปี
การประเมินผลโครงการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหารพัสดุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
อำนาจหน้าที่
มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
รีสอร์ทผู้สูงอายุ

สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ
               อาชีพ
                     ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลชะมาย ประกอบอาชีพ
                            (1) อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 26.35
                            (2) กำลังศึกษา ร้อยละ 15.33
                            (3) อาชีพค้าขาย ร้อยละ 12.30
                            (4) อาชีพเกษตรทั่วไป ร้อยละ 11.55
                            (5) อาชีพรับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 10.55
                            (6) อาชีพธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 7.06
                            (7) ไม่มีอาชีพ (ว่างงาน) ร้อยละ 6.67
                            (8) อื่นๆ ร้อยละ 10.29
               (ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2559 จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง)
               หน่วยธุรกิจในเทศบาลตำบลชะมาย
                     (1) ธนาคาร 4 แห่ง
                     (2) บริษัทประกันชีวิต 2 แห่ง
                     (3) โรงงานอุตสาหกรรม 7 แห่ง
                     (4) โรงแรม 8 แห่ง
                     (5) ปั้มน้ำมันและก๊าซ 10 แห่ง
                     (ุุ6) บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด 51 แห่ง
                     (7) ร้านค้าทั่วไป 122 แห่ง
                     (8) ห้างสรรพสินค้า 2 แห่ง
                     (9) โรงแรมระดับ 5 ดาว 1 แห่ง
                     (10) โชว์รูมรถยนต์ 7 แห่ง
                     (11) เต้นท์รถมือสอง 10 แห่ง
                     (12) ร้านสะดวกซื้อ (7-11) 8 แห่ง
                     (13) ร้านทอง 5 ราย
                                    - ห้างทองไทยสมบูรณ์   - ห้างทองทรัพย์ไพศาล
                                    - ห้างทองศาสตร์สุวรรณ   - ห้างหุ้นส่วนสามัญห้างทองไทยเจริญ
                                    - ห้างทองเพชรสุวรรณ
               (ข้อมูลจากกองคลัง ตามบันทึกข้อความที่ นศ 55102/52 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559)