เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองวิชาการและแผนงาน
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี / แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน 6เดือน/ปี
รายงานการประชุม
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบระมาณ รอบ 6เดือน/ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายปี
การประเมินผลโครงการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหารพัสดุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
อำนาจหน้าที่
มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
รีสอร์ทผู้สูงอายุ

สำนักปลัด

 

นางเติมสิริ  รัตนบุรี
หัวหน้าฝ่ายปกครอง  รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางพิจิตร อุษาสุมงคล

 -ว่าง-

นางเติมสิริ  รัตนบุรี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 หัวหน้าฝ่ายธุรการ

หัวหน้าฝ่ายปกครองนางสาวอรกมล  นรปัญญา นายสมพงษ์ ทองเจริญ นายพงษ์ประดิษฐ์  ธนาวุฒิ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นักป้องกันฯปฏิบัติการนายสมชาย  แก้วกำยาน นางกาญจนา ทองเจริญ ส.อ.สธายุทธ ทองหัตถา

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญการ

 
 
 
นางสาวจารุวรรณ ถนอมชู

ส.อ.ปวิช  จีบโจง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน


 

นางสาวจุฑารัตน์ รักษ์ศรีทอง
 
 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ลูกจ้างประจำ)