เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศประชากรกลุ่มเปราะบางของเทศบาลตำบลชะมาย กิจกรรมที่ 1


นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศประชากรกลุ่มเปราะบางของเทศบาลตำบลชะมาย
 
โดยมีนายปรีชา บุญรักษา รองปลัดเทศบาลกล่าวรายงานและจุดประสงค์ของโครงการ
 
กิจกรรมที่ 1 สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง บทบาทของระบบสารสนเทศต่อการพัฒนาชุมชน และกำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาในแต่ละด้านโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
โดย วิทยากรจากวิทยาลัยเทคโนโลยิภาคใต้ (SCT)
 
ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
โดยเชิญ ประธานสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลชะมาย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประธานกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐานหรือเครื่องมือในการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆในการพัฒนาชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนในพื้นที่