เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมที่ 4 ฝึกอบรมผู้สูงอายุกับการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้กับนักเรียน เยาวชนและกลุ่มเปราะบาง ในเขตเทศบาลตำบลชะมาย โดยใช้ข้อมูลจากสารสนเทศชุมชน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนวัดวังหีบ,โรงเรียนบ้านหนองหว้า,โรงเรียนวัดเขากลาย,โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย
2019-11-20
2019-11-20
2019-11-20
2019-11-15
2019-11-15
2019-11-14
2019-11-12
2019-11-08
2019-11-05
2019-11-05