เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ 2562


โครงการประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ 2562 ฟังการบรรยาย เรื่อง “การนำหลักคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมจรรยา มาใช้ในการดำเนินชีวิตของข้าราชการที่ดี และมีพัฒนาด้านอารมณ์ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น”(ธรรมมะ กับ การทำงาน) โดย พระปลัดยศกฤต ยโสธโร เจ้าอาวาสวัดหนองดี ฟังการบรรยาย เรื่อง “การสร้างหลักธรรมภิบาล เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต” โดย นายโยธิน จินดาเรือง ท้องถิ่นอำเภอนาบอน ในวันเสาร์ ที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์เซาร์เทิร์น ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวะนครศรีธรรมราช
2020-02-23
2020-02-21
2020-02-21
2020-02-11
2020-02-11
2020-02-07
2020-02-04
2020-02-04
2020-02-02
2020-01-31