เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


"นักบัญชีสำนึกรักบ้านเกิด"


   นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(ไสใหญ่) คณะเทคโนโลยีการจัดการ สาขาการบัญชี ได้ดำเนินโครงงาน "นักบัญชีสำนึกรักบ้านเกิด" โดยได้กำหนดกลุ่มเครื่องแกงตำบลชะมาย เป็นกลุ่มเป้าหมายในการให้ความรู้ การจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย ให้กับสมาชิกของกลุ่มเครื่องแกงตำบลชะมาย วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ อาคารกลุ่มเครื่องแกงหมู่ที่ 7 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2020-05-29
2020-05-28
2020-05-22
2020-05-21
2020-05-20
2020-05-20
2020-05-14
2020-04-30
2020-04-29
2020-04-28