เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ติดตามและประเมินผลโครงการ


คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลชะมาย อาหารกลางวัน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังหีบ

- โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงห้วยขัน

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง

2020-08-04
2020-07-31
2020-07-29
2020-06-30
2020-06-29
2020-06-26
2020-06-19
2020-06-16
2020-06-08
2020-06-04