เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการตรวจคัดกรองความบกพร่องทางสายตาผู้สูงอายุ ประจำปี 2563


โครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพตา ตรวจคัดกรองสุขภาพตา และความผิดปกติของการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 

   โดยนายประพัฒน์  รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย เป็นประธานเปิดโครงการ นางจริยาวดี  วิเชียรเชื้อ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายศักดา  อัลภาชน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งสง พบปะ และกล่าวถึงสถานการณ์ผู้สูงอายุของอำเภอทุ่งสง

   หลังจากนั้นได้การอบรมให้ความรู้เรื่องโรคตา และการดูแลสุขภาพตาของผู้สูงอายุ จาก คุณพรทิพย์  บุญญานุพงศ์ พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา หัวหน้าตึกตา หู คอ จมูก โรงพยาบาลทุ่งสง และ คุณจิตติมา  ตันติพุฒิกุล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลทุ่งสง

ในวันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงเรียนวัดเขากลาย
(ในพื้นที่ หมู่ที่ 1-4)

2020-05-29
2020-05-28
2020-05-22
2020-05-21
2020-05-20
2020-05-20
2020-05-14
2020-04-30
2020-04-29
2020-04-28