เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ.2562


...กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย
สนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care (LTC) ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager : CM) และ ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Giver : CG) ออกเยี่ยมเพื่อมอบอุปกรณ์ ในโครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ.2562

ในวันที่ 31 มกราคม 2563
ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2020-08-04
2020-07-31
2020-07-29
2020-06-30
2020-06-29
2020-06-26
2020-06-19
2020-06-16
2020-06-08
2020-06-04