เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการ รายไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 


งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการ รายไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย

2020-05-29
2020-05-28
2020-05-22
2020-05-21
2020-05-20
2020-05-20
2020-05-14
2020-04-30
2020-04-29
2020-04-28