เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


บริการฉีดวัคซีนสุนัและแมว ฟรี ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563


   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลชะมายลงพื้นที่ ให้บริการฉีดวัคซีนสุนัและแมว ฟรี ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 โดยจะออกพื้นที่เทศบาลตำบลชะมาย เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในพื้นที่เขตตำบลชะมาย ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น. ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามจุดบริการต่างๆ ดังนี้

2020-06-30
2020-06-29
2020-06-26
2020-06-19
2020-06-16
2020-06-08
2020-06-04
2020-05-29
2020-05-28
2020-05-22