เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2555 - 2557

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2555 – 2557  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวางแผนการใช้อัตรากำลังคนในองค์กรให้สามารถดำเนินการตามภารกิจ  อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลในอนาคตได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ      โดยการคาดคะเนว่าจะมีการใช้อัตรากำลังจำนวนเท่าใดเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันอย่างเหมาะสม กับเป้าหมายและทิศทางในการพัฒนาเทศบาลตำบล

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 7 ม.ค. 2556