เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา


โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อสร้างทัศนคติ เพิ่มศักยภาพและสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดทำแผนพัฒนา และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลชะมาย เมื่อวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อลงกตรีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03