เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ +
นายประพัฒน์  รักษ์ศรีทอง
  ตำแหน่ง + นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย
  โทรศัพท์ +  075-466614
  อีเมล์ +  chamai-999@hotmail.com
 

  ชื่อ +

  ตำแหน่ง + ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย
  โทรศัพท์ +  075-466614
  อีเมล์ +  chamai-999@hotmail.com
 
  ชื่อ +
นายญาณวุฒิ  เครือยศ
  ตำแหน่ง + รองปลัดเทศบาลตำบลชะมาย
  โทรศัพท์ +  081-4346385
  อีเมล์ +  chamai-999@hotmail.com
 
  ชื่อ +
นางสาวจารุวรรณ  สมศิริ
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ +  065-5989195
  อีเมล์ +  chamai-999@hotmail.com
 
  ชื่อ +
นางสุนีย์ เทพคง
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +   080-6952896
  อีเมล์ +  chamai-999@hotmail.com
 
  ชื่อ +
นายอนุสิทธ์  ทิตทอง
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  085-2252233
  อีเมล์ +  chamai-999@hotmail.com
 
  ชื่อ +
นางจริยาวดี  วิเชียรเชื้อ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ +  089-1055419
  อีเมล์ +  chamai-999@hotmail.com
 
  ชื่อ +
นางอารีย์  รักษ์ศรีทอง
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  โทรศัพท์ +  081-7881419
  อีเมล์ +  chamai-999@hotmail.com