เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้ประชาชน (การทำขนมจีบและการทำซาลาเปา)


เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลชะมาย จัดโครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้ประชาชน (การทำขนมจีบและการทำซาลาเปา) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลชะมายมีทางเลือกในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาเศรษฐกิจให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้
2022-07-25
2022-07-25
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-20
2022-07-20
2022-07-19
2022-07-19
2022-07-19