เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน


เมื่อเวลา 10.00 น.งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกับกองร้อย ลว.ไกล ที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2559 ในระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2559 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทักษะในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา จริยธรรม และคุณธรรม
2021-10-29
2021-10-19
2021-10-18
2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12