เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลชะมายจัดโครงการวันพ่อแห่งชาติ


เมื่อวันที่ 1 ธัีนวาคม 2554 เทศบาลตำบลชะมาย ได้จัดโครงการวันพ่อแห่งชาติขึ้่น โดยมีกิจกรรมของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชะมาย โดยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลและชุมชน มีกิจกรมการแสดงของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชะมายและกิจกรรมแสดงความกตัญญูต่อคุณพ่อ โดยมีตัวแทนพ่อและลูกเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03