เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ประชุมโครงการวิจัย เรื่อง ระบบดูแลผู้สูงอายุ ด้านโภชนาการ


วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ร่วมกับ เทศบาลตำบลชะมาย ดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง ระบบดูแลผู้สูงอายุ ด้านโภชนาการ เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
โดยในวันนี้มีการประชุมสรุปข้อมูลผลการดำเนินโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการดังกล่าวต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและชุมชนเพื่อใช้สำหรับการดูแลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลชะมายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
2021-10-29
2021-10-19
2021-10-18
2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12