เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมที่ 4 ฝึกอบรมผู้สูงอายุกับการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้กับนักเรียน เยาวชนและกลุ่มเปราะบาง ในเขตเทศบาลตำบลชะมาย โดยใช้ข้อมูลจากสารสนเทศชุมชน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนวัดวังหีบ,โรงเรียนบ้านหนองหว้า,โรงเรียนวัดเขากลาย,โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03