เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 19 -21 กรกฎาคม 2562


21 กรกฎาคม 2562 ...นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้มาเยือนจากเทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต ที่เดินทางศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 19 -21 กรกฎาคม 2562 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ปรับวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร ภายในกิจกรรมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชะมายได้นำคณะศึกษาดูงาน เยี่ยมชมจุดดำเนินการทั้งด้านการจัดการขยะ การกู้ชีพกู้ภัย ด้านการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลตำบลชะมาย พร้อมมีเหล่าวิทยากรผู้ชำนาญคอยให้ความรู้ คำแนะนำ พร้อมตอบข้อซักถาม สำหรับเทศบาลตำบลชะมาย ได้รับงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อมาดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2559-2561 เทศบาลตำบลชะมายจึงได้ร่วมกับชุมชมในการดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เช่น การกำจัดขยะ ธนาคารขยะ การนำขยะที่ยังใช้ได้กลับมาใช้ใหม่ การทำปุ๋ยชีวภาพ การเลี้ยงไส้เดือน ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มองค์กร ภาคประชาชนจนได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ระดับดีเยี่ยม เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03