เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศประชากรกลุ่มเปราะบางของเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


...โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศประชากรกลุ่มเปราะบางของเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมที่ 7 จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ระบบสารสนเทศชุมชน และร่วมประเมินประเมินโครงการฯ โดยชุมชนและคณะทำงาน ภายใต้ตัวชี้วัดที่ได้ร่วมประชุมกำหนดขึ้น วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่สง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03