เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศประชากรกลุ่มเปราะบางของเทศบาลตำบลชะมาย


   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศประชากรกลุ่มเปราะบางของเทศบาลตำบลชะมาย

ในวัน ศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม 2562
         ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัด
         นครศรีธรรมราช

2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03