เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓


   การประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย
2022-07-25
2022-07-25
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-20
2022-07-20
2022-07-19
2022-07-19
2022-07-19