เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลชะมายรับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2562


   นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2562 จากเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เนื่องจากได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน #ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562
ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

KPI CONGRESS # 21
การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562
เรื่อง การลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ สร้างคุณภาพประชาธิปไตย
Bridging the Inequality Gap and Nurturing Quality of Democracy
วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2562

 

2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03