เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างผู้สอนหลักสูตรผู้สูงอายุรู้เท่าทันสื่อ (ครู ก)


การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างผู้สอนหลักสูตรผู้สูงอายุรู้เท่าทันสื่อ (ครู ก) โครงการผู้สูงอายุรู้เท่าทันสื่อ : สร้างหลักสูตรและขยายเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาวะ กลุ่มวิจัยสื่อสารเพื่อการพัฒนา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และภาคีเครือข่าย ในวันพุธ ที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03