เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


รับแว่นสายตา ตามโครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพตา ตรวจคัดกรองสุขภาพตาและความผิดปกติของการมองเห็นในกลุ่มสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563


...ผู้สูงอายุตำบลชะมายรับแว่นสายตา ตามโครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพตา ตรวจคัดกรองสุขภาพตาและความผิดปกติของการมองเห็นในกลุ่มสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

...นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา(COVID-19) พร้อมทั้งวิธีป้องกันตนเอง และวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง โดย วิทยากรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า

2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03