เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ภารกิจผลิตหน้ากากผ้าเพื่อประชาชน พื้นที่หมู่ 8 ตำบลชะมาย


...กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลชะมาย ครู ก ลงพื้นที่หมู่ 8 ตำบลชะมาย ร่วมกับทีมงานผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน กรรมการชุมชน อสม. ตัวแทนชุมชนจิตอาสา ช่างเย็บผ้า กองทุนหมู่บ้านหมู่8

#พร้อม

#ภารกิจหน้ากากผ้าเพื่อประชาชน

#โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID-19)

2022-07-25
2022-07-25
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-20
2022-07-20
2022-07-19
2022-07-19
2022-07-19