เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย


วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.

-คณะกรรมการศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลชะมาย ดำเนินการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ในระหว่างวันที่ ๘-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ. อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ ๖ ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

2021-04-08
2021-04-08
2021-03-30
2021-02-09
2021-02-08
2020-12-22
2020-11-17
2020-10-31
2020-09-25
2020-08-04