เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การแถลงนโยบายของนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย


วันอังคารที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

สภาเทศบาลตำบลชะมาย เปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีวาระการประชุม การแถลงนโยบายของนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ต่อสภาเทศบาลตำบลชะมาย การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลมาเป็นตัวแทนในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย และวาระอื่นๆ

2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03