เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔


📌วันจันทร์ ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔📌เวลา ๐๙.๓๐ น.⏰

สภาเทศบาลตำบลชะมายดำเนินการเปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อพิจารณา เรื่องต่างๆ ดังนี้

๑) ญัตติ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (กองวิชาการฯ)

๒) ญัตติ การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เนื่องจากตั้งไว้ไม่พอจ่าย (กองวิชการฯ)

๓) ญัตติ โอนงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (กองช่าง)

๔) ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (กองสาธารณสุขฯ)

๕) ญัตติ ขอความเห็นชอบการรับโอนทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์) จากหน่วยงานอื่น (งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล)

โดยบรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมเพรียงทั้งฝ่ายสภาและฝ่ายบริหารร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

2021-10-19
2021-10-18
2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12
2021-07-27