เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ด้านทุจริต


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และตัวแทนของพนักงานเทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกัน ประกาศเจตจำนงค์โดยการแสดงออกเชิงสัญลักษ์ในการต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบในภาครัฐเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารงานของเทศบาลตำบลชะมาย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

2022-07-25
2022-07-25
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-20
2022-07-20
2022-07-19
2022-07-19
2022-07-19