เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ด้านทุจริต


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และตัวแทนของพนักงานเทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกัน ประกาศเจตจำนงค์โดยการแสดงออกเชิงสัญลักษ์ในการต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบในภาครัฐเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารงานของเทศบาลตำบลชะมาย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

2022-01-27
2022-01-26
2022-01-26
2022-01-26
2022-01-21
2022-01-18
2021-10-29
2021-10-19
2021-10-18
2021-09-27