เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕


📌วันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕📌เวลา ๑๓.๓๐ น.⏰

👉นายญาณวุฒิ เครือยศ รองปลัดเทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกับ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ พร้อมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ และการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย👈

2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03