เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การประชุมพนักงานเทศบาลตำบลชะมาย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕


📍วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕📍เวลา ๐๙.๓๐ น.⏰

👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ดำเนินการประชุมพนักงานงานเทศบาลตำบลชะมาย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อติดตามงานและมอบหมายหน้าที่งานตามนโยบายให้กับพนักงาน และได้ให้แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยจะต้องยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบด้วย หลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่าในการดำเนินงาน   ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช👈

 

 

 

 

 

 

2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03