เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลชะมายได้มีการมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิญชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส


เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายธนวัฒน์ เทวเดช ปลัดเทศบาลได้มอบเกียรติบัตร ให้แก่    นายอนิวัต ชูสิทธิ์ พนักงานจ้าง สำนักปลัดเทศบาล และนายประเสริฐศักดิ์ แก้วประเสริฐ พนักงานจ้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการยกย่องเชิญชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจแก่คนดี และให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง ในการปลุกกระแสสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03