เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลชะมาย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕


📍วันอังคารที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ⏰เวลา ๑๔.๐๐ น.📍

👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ดำเนินการประชุมพนักงานเทศบาลตำบลชะมาย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่าง ๆ และมอบนโยบายในการบฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อก่อให้เกิดการบริการของเทศบาลต่อประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลชะมาย อย่างเป็นประโยชน์สูงสุด และเน้นยำ้ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานทุกงาน จะต้องมีความสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช👈

2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03