เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕


📌วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕📌เวลา ๐๙.๓๐ น.⏰

👉นายวิโรจน์ เกสรินทร์ ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกับ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ พร้อมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๑-๒) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย👈

2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03