เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕


📍วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ⏰เวลา ๐๙.๓๐ น.📍

👉สภาเทศบาลตำบลชะมาย ได้ดำเนินการเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อ พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

๑.๑ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

๑.๒ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

๑.๓ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

-รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม

--ไม่มี--

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

--ไม่มี--

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

👉๕.๑) ญัตติ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องการควบคุมตลาด พ.ศ.๒๕๖๕ (งานนิติการ) มติเห็นชอบ

👉๕.๒) ญัตติ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ (งานนิติการ) มติเห็นชอบ

👉๕.๓) ญัตติ การพิจารณาร่างระเบียบเทศบาลตำบลชะมาย ว่าด้วยการให้บริการประชาชนในการขอใช้รถบรรทุกน้ำ รถตัดแต่งต้นไม้ รถบรรทุกหกล้อแบบเทท้าย รถแทรคเตอร์การเกษตร ชนิดตักหน้า-ขุดหลัง รถบรรทุกศพ เต็นท์ ถังน้ำ และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ พ.ศ.๒๕๖๕ (งานนิติการ) มติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๖.๑ เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

#โดยบรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมเพรียงทั้งฝ่ายสภาเทศบาลและฝ่ายบริหารร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03