เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การรับมอบการถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง


เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 เทศบาลตำบลชะมายโดยนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้รับมอบการถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายชัชวาลย์ งามทัพ ขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช การถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการกระจายอำนาจในการปกครองตนเอง ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยเทศบาลตำบลชะมายจะดำเนินการบริหารจัดการงานสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมาช ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน พร้อมวิธีดำเนินการที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
2022-07-25
2022-07-25
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-20
2022-07-20
2022-07-19
2022-07-19
2022-07-19