เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.)ชะมาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕


👉วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕👈เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.⏰

📍 นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลชะมาย ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.)ชะมาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อขับเคลื่อน พชอ.ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔ ประเด็น➡️ประเด็นการป้องกันควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙, ประเด็นคนทุ่งสงปลอดภัยจากอุบัติเหตุ, ประเด็นคนทุ่งสงปลอดภัยจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง, และประเด็นลดการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยเรียนและวัยรุ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช📍

2022-06-29
2022-06-29
2022-06-22
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-09
2022-06-08
2022-06-07
2022-06-06
2022-06-03