เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA)ประจำปี ๒๕๖๕


📍วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ⌚️เวลา ๑๐.๐๐ น.📍

📌นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้มอบหมายให้ นายญาณวุฒิ เครือยศ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ดำเนินการประชุมหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองต่างๆ หัวหน้าฝ่ายต่างๆ ตลอดถึงพนักงานเทศบาลผู้รับผิดชอบงานในหน้าที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA)ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช📌

2022-06-29
2022-06-29
2022-06-22
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-09
2022-06-08
2022-06-07
2022-06-06
2022-06-03