เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย เทศบาลตำบลชะมาย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕


📍วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ⏰เวลา ๑๐.๐๐ น.📍

👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ดำเนินการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย เทศบาลตำบลชะมาย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

👉เพื่อติดตามการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และปรึกษาหารือข้อราชการต่าง ๆ ตลอดถึงมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อก่อให้เกิดการบริการของเทศบาลต่อประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลชะมาย อย่างเป็นประโยชน์สูงสุด และได้ให้แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยจะต้องยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบด้วย หลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่าในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2022-09-05
2022-09-05
2022-09-05
2022-09-02
2022-08-31
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-26
2022-08-25
2022-08-24