เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


เปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U๒T for BCG)


📍วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ⏰เวลา ๐๙.๓๐ น.📍

👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U๒T for BCG) กิจกรรมย่อยที่ ๑ การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เชิงปฏิบัติการและช่องทางการตลาดออนไลน์ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

👉โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นผู้ดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ โดยใช้กลุ่มเป้าหมายกลุ่มอาชีพและประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลชะมาย เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และช่องทางการตลาดออนไลน์ที่เติบโต แข่งขันได้ในระดับโลก เกิดการกระจายสินค้า รายได้ ชุมชนเข้มแข็งและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2023-12-08
2023-12-08
2023-12-06
2023-12-06
2023-12-05
2023-12-04
2023-11-29
2023-11-28
2023-11-23
2023-11-23