เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


รีสอร์ทผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย จัดการสอนประจำสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ตามหลักสูตรของรีสอร์ทผู้สุงอายุ


📍วันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕👨‍🎓เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

👉รีสอร์ทผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ได้ดำเนินการเรียนการสอนประจำสัปดาห์ที่ ๕ กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ(ต่อจากสัปดาห์ที่ ๔) เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ตามหลักสูตรของรีสอร์ทผู้สุงอายุ ตลอดถึงสร้างรอยยื้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้สูงวัย ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

👉โดยจะดำเนินการเรียนการสอนทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. จำนวน ๑๒ สัปดาห์ รวมเป็นเวลา ๓ เดือน จนจบหลักสูตรของรีสอร์ทผู้สูงอายุ ทต.ชะมาย (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

2022-11-25
2022-11-24
2022-11-24
2022-11-23
2022-11-22
2022-11-22
2022-11-22
2022-11-18
2022-11-18
2022-11-18